STEMEX®UNI

penetrační fasádní podklad


• jednosložková vodouředitelná, ekologická
• vysoká pevnost a pružnost
• možno použít jako finální vrstvu, nevytváří mastné skvrnySTEMEX® UNI

je speciální, styrénakrylátový omítkový podklad, vhodný na vnější i vnitřní povrchy jako jsou maltové omítky, beton a sádrové omítky. Nátěr je elastický, vodoodpudivý a propustný pro vodní páry. Pod barevnou omítku je nutné penetrační nátěr tónovat do stejného odstínu dle paletového vzorníku STEMEX.


Oblast použití

Především jako penetrace k úpravě podkladů před aplikací fasádních omítek STEMEX® .


Pracovní postup

STEMEX® UNI se aplikujeme na podklad, který musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částic, nezasolený, nemastný bez biologického napadení. Nátěr neředíme, aplikujeme přímo za pomoci štětce nebo válečku. Ředění vodou je možné na velmi savé podklady maximálně do 20%. Necháme zasychat minimálně 4 hodiny, doba schnutí je závislá na savosti podkladu, vlhkosti a teplotě vzduchu. Až po dokonalém zaschnutí penetračního nátěru je možné aplikovat vrchní vrstvu. Spotřeba materiálu 0,8 kg/m2 v jedné vrstvě.


Upozornění

Po skončení práce včas opláchnout nářadí vodou, zaschlé hmoty nelze umýt vodou, pouze rozpouštědlem. Nikdy nevyléváme STEMEX® UNI penetraci do kanalizace nebo vodních toků. Směs může být použita pouze pro účely stanové v návodu použití.


Bezpečnostní opatření

Dodržujte základní bezpečnostní patření, při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používejte osobní ochranné pomůcky, zamezte styku s kůží a očima. Při použití vyhledejte lékařskou pomoc. P101 – je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. P 102 – uchovejte mimo dosah dětí.


Skladovatelnost

Tento výrobek se při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchová užitné vlastnosti minimálně do dne uvedeného na obalu.


Likvidace obalů

Podle současných znalostí tento produkt není nutné považovat za nebezpečný odpad, jak je definováno směrnicí EU 91/68g/EEC. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. V prázdných obalech můžou zůstat zbytky produktu. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.
Ke stažení


Technický list - STEMEX® UNI


Z naší galerie
Výrobní závod: STEMEX s.r.o | Drhovice 91 - průmyslová zóna | okres Tábor | www.stemex.cz | stemex@stemex.cz | tel.: +420 602 556 459